Molenwieck 7
9351 ND LEEK
Werkplaats: 0594-511962
In-, verkoop, verhuur: 06-54981464

 

IMG_7527180x120.JPG

Verhuur

Openingstijden:
ma t/m vr:  08:30 - 17:00 uur
zaterdag  : Gesloten

RDW logo

 

 

facebook1

 

 Nu ook op facebook!

 

Verhuurvoorwaarden

Artikel 1

1. Partijen verklaren dat het aantal kilometers, dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, juist is.
2. Bij aanvang van de verhuurperiode levert verhuurder de auto met volledig gevulde brandstoftank en na afloop van de verhuurperiode levert huurder de auto met volledig gevulde brandstoftank in, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 2

1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van de auto, zoals benzine, olie, stalling en bandenreparaties, voor rekening van huurder. Kosten voor verzekering, onderhoud, A.P.K. en wegenbelasting komen geheel voor rekening van verhuurder.

2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of inzittenden buiten Nederland zijn voor rekening van de huurder.

3. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat olie- en koelvloeistofniveau alsmede bandenspanning op tijd worden gecontroleerd.

4. Huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder te lijden schade voor zover deze schade geleden wordt door opzet, grove nalatigheid of grove schuld van de huurder of de bestuurder. bij aanrijding, schades, doorrijden na een ongeval etc. maar ook het doorrijden bij slijtagemankementen die niet op tijd gemeld worden. In al deze gevallen geldt er een eigen risico van € 500,-

Artikel 3

Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4

Huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

Artikel 5

Huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de auto geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 6

1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de cascoverzekering gedekt is.

2. Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

3. Huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 7

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 8

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of de bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de auto met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9

Indien de auto per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien de auto niet 's avonds voor 24.00 uur terug is gebracht bij verhuurder. Bij langer gebruik van de auto dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van de huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.

Artikel 10

Indien de gehuurde auto niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van 1 dag van de huurtijd bij verhuurder weer is afgeleverd, is huurder aan verhuurder voor iedere dag dat de auto te laat wordt terug gebracht, een boete van €. 5 per dag (plus de lopende kosten) verschuldigd, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist.

Artikel 11

Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.